Soal & Kunci ASAS Bahasa Jawa Kelas 10 Semester 1 Merdeka Belajar

Soal & Jawaban Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil (ASAS) / Penilaian Akhir Semester (PAS) 1 Bahasa Jawa Kelas 10 Tahun 2023/2024 - Untuk adik-adik kelas 10 yang sebentar lagi mengikuti Sumatif Akhir Semester Gasal, yuk saatnya waktu belajar adik-adik lebih ditingkatkan lagi ya. Perbanyak membaca dan latihan soal agar saat ujian dapat nilai sempurna.

Nah, kali ini kakak Sinau-Thewe.com akan berbagi latihan soal untuk adik-adik dan sudah tentu lengkap dengan jawaban ya. Jadi silahkan simak dan baca dengan teliti ya. Membaca berkali-kali maka pengetahuan adik-adik akan semakin kuat.
Soal & Jawaban ASAS/PAS Semester Ganjil Bahasa Jawa Kelas 10 Tahun 2023


1. Alur yaiku urut-urutane kedadeyan ing crita .Bakune crita saka wiwitan ngantitekan pungkasan (perkenalan, konflik, penyelesaian). Alur sing nyritaake utawa nggambarake kahanan saiki nganti seteruse disebut….
A. regresif
B. campuran
C. mundur
D. alur maju
E. kombinasi

2. Unsur ekstrinsik yaiku nunsur kang mbangun cerkak saka sajabane cerkak, kang mangaribawani (mempengaruhi) dianggeti sawijining unsur iki antara liya kejaba….
A. pendhidhikan 
B. gaya bahasa
C. agama
D. ekonomi
E. budaya

3. Mba Dewi priyayine sulistya endahing warna eseme pait madu ngujiwat ndadeake atine Mas Handoko laya luluh nuwuhake sengsem marang dheweke.
Tembung eseme pait madu diarani tembung ....
A. yogyaswara
B. purwakanthi
C. saroja
D. entar
E. sanepa

4. Pawarta kedadean Tangki 36 T 102 kilang pertamina isi produk pertalite kang kebakar kena petir sabtu,13 November 2021 jam 19.20. Kira-kira 80 wong kang diungsiake ing balai desa .kang mratelaake kedadeyan ing kilang pertamina cilacap nudhuhake unsur pawarta….
A. W1 (Who)
B. W2 (When)
C. W3 (when)
D. W4 (Where)
E. W5 (Why)

5. Redi Merapi menawi watuk watuk nggegirisi dipun kantheni medal wedus gembelipun hawanipun saya benter pratandha badhe njeblug,mungelipun sirine langkung sora pendhuduk sami ajrih lan enggal mlajar pados papan ingkang tebih lan aman.
Ukara ing inggil ngginaaken tembung
A. kerata basa
B. entar
C. denotatif
D. plutan
E. garba

6. Pawarta minangka prastawa kang diwartaake bisa arupa lesan utawa tulisan,menawa lesan lumantar swara dene tulisan lumrahe kapacak ing kalawarti lan ariwarti.
Layang kabar kang metune sawulan sapisan diarani….
A. Majalah/bulletin
B. ariwarti
C. saptawarti
D. kalawarti
E. candrawarti

7. Saben dina ana pawarta kang bisa dirungoake saka televise utawa radio lan uga akeh pawarta kang bisa diwaca saka medhia cetak yaiku Koran utawa majalah.
Pawarta kedadean Tangki 36 T 102 kilang pertamina isi produk pertalite kena petir sabtu,13 November 2021 jam 19.20. Kira-kira 80 wong kang diungsiake ing balai desa 
Pawarta kasebut manut jenise pawarta….
A. crita
B. dinan
C. dadakan
D. dadakan
E. kebakaran

8. Perangan kang nemtoake bobot ajine pawarta antara liya yaiku aktualitas,factual tegese….
A. anyar kacampuran opini masyarakat
B. anyar lan basane sugestif
C. kadaluarsa migunaake tembung konotatif
D. anyar lan nyata kedadeyan
E. fiktif lan naratif gegayutan pamirsa

9. Ing ngisor iki kang klebu penutupe pawarta yaiku ….
A. arupa ringkesan, arupa dudutan, sapa salam lan klimaks
B. arupa ringkesan, arupa dudutan, lan puncak
C. arupa ringkesan, puncak, klimaks, arupa dudutan, cuplikan, irah-irah
D. arupa ringkesan, arupa dudutan, irah-irah, sapa salam
E. arupa ringkesan, sapa salam, irah-irah, arupa dudutan, lan klimaks

10. Tembang macapat amot babagan pakarti luhur kanggo panuladha uripe manungsa,dene titikane  tembang yaiku….
A. cacahe tembang macapat ana 11
B. temtoake alur tema lan paraga
C. basa jawane anyar diseseli basa jawa kuna(kawi)
D. isine pitutur,kasusilan dongeng kaprajan wayang
E. kaiket ing guru gatra,guru wilangan,guru lagu

11. Tembang macapat kang ana ing serat wedhatama nduweni paugeran….yaiku tembang pangkur
A. 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u, 11a
B. 8a, 11i, 9u, 8a, 12u, 8a, 8u
C. 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i
D. 8a, 12i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i
E. 8a, 11i, 10u, 7a, 12u, 8a, 8i

12. KGPAA Mangkunegoro ingkang asalipun saking Solo nganggit serat wedhatama ingkang kawentar ,amot pitutur ingkang luhur kangge tiyang anem lan sepuh wonten ing pupuh….
A. sinom
B. pocung
C. dhandhanggula
D. kinanthi
E. gambuh

13. Serat wedhatama pupuh pangkur nggadhahi watak inggih punika…
A. seneng, antepan ati lan gagah 
B. sedih, memelas, getun lan prihatin
C. sedhih, sengsem lan prihatin
D. seneng, tresna lan asih
E. kejem, sereng lan nantang

14. Pupuh pangkur nduweni piwulang ngelmu kang sampurna kanggo pepathokaning manungsa  yaiku babagan sopan santun,isine pupuh pangkur ana…Pada
A. 14
B. 18
C. 35
D. 22
E. 15

15. Pak Untung omahe cedhak sawah mula  yen mangsa rendheng kerep krungu kodhok pada muni,Tembung kodhok asale saka teka teka ndhodhok , tembung kasebut diarani….
A. seroja 
B. yogyaswara
C. pluton 
D. garba
E. rura basa

16. Mingkar mikur ing angkara
Akarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarto
Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung
Kang tumrap ing tanah jawa
Agama ageming aji
Tembang macapat ing ndhuwur kalebu pupuh….
A. Gambuh
B. Kinanthi
C. Sinom
D. Pangkur
E. Pocung

17. Crita cekak yaiku karangan cekak wujud prosa isine kurang saka 1000 tembung,menehi kesan tunggal kang dominan musatake perkara salah sawijining tokoh.
Ing ngisor iki kang dudu titikane cerkak yaiku….
A. diwaca sakeplasan(sekali duduk)
B. perkara kang dicritaake mung siji(tunggal)
C. cacahe paraga akeh
D. tokoh kang dicritaake ora nganti owah nasibe
E. cerkak asipat naratif

18. Papan ,swasana lan wektu dumadine crita,papan ini bisa ana ing sawah,kantor lan sapanunggalane ,wondene wektu iku bisa awan sore bengi esuk
Pranyatan ing nduwur diarani ....
A. Sudut pandang
B. latar
C. tema
D. paraga
E. gaya bahasa

19. Bapak lan ibu tindak Banjarnegara amarga selak kangen marang Oi putune.
Manut unggah ungguh basa ukara kaebut nggunaake basa….
A. krama madya
B. krama lugu
C. krama alus
D. ngoko lugu
E. ngoko alus

21. Cara golek pawarta sing bener ....
A. wawansaba, ndeleng, ngrekam, paneliten, ngunduh pawarta saka kantor berita
B. ngunduh pawarta saka samubarang sumber, wawansaba, lan pos
C. telegram, wawansaba, ngrekam, paneliten
D. teleivisi, lan internet
E. televisi, radio, telegram, internet, lan ngrekam

22. Perangan pawarta kang dhisik dhewe, biasane mung ditulis nganggo tembung-tembung kang nuwuhake minat supaya wong gelem maca isi pawartane, yaiku ....
A. angle/ringkesan
B. gambar pawarta
C. sumber pawarta
D. isi pawarta
E. sesirah 

23. Pawarta lan wara-wara iku nduweni ancas padha, yaiku….
A. kanggo piwulang tata krama
B. kanggo sarana ngleluri budaya
C. menehi ngerti (informasi) marang wong akeh
D. kanggo sarana komunikasi
E. menehi katrangan

24. Wacan kang nggambarke kanthi cetha salah sawijining kahanan (objek), objek mau kaya-kaya ana ngarepe wong kang maca, diarani wacan….
A. argumentasi
B. narasi
C. eksposisi
D. deskripsi
E. persuasi

25. Titikane wacan dheskriptif kang becik kaya ing ngisor iki yaiku ....
A. Nggambarake kaanan manungsa udu samubarang objek, Migunakake pancaindra, pamaca kaya ngrasa dhewe
B. Migunakake mripat kang bisa maca dhewe, pamaca kaya ngrasa dhewe, Nggambarake kaanan manungsa udu samubarang objek
C. Migunakake mripat kang bisa maca dhewe, pamaca kudu bisa ngrasa kaanan utawa papan kedadeyan 
D. Migunakake mripat kang bisa maca dhewe lan pamaca kaya ngrasa dhewe
E. Nggambarake samubarang kaanan, papan, utawa manungsa, Migunakake pancaindra, pamaca kaya ngrasa dhewe

26. Wangunan Omah Joglo kaperang dadi 8 ruangan yaiku Pendhapa, Pringgitan, Dalem, Senthong Tengah, Senthong Tengen, Senthong Kiwo, Pawon, Gandok. Fungsi saking Senthong Tengen yaiku….
A. kanggo ruangan masak
B. kanggo peturon wong wedok
C. kanggo peturon wong lanang sing nduwe umah
D. kanggo peturon lan kanggo panyembahan kanggo dewi kesuburan lan kemakmuran, lan nyimpen beras utawa palawija
E. kanggo nampa tamu

27. Wangunan Omah Joglo kaperang dadi 8 ruangan, yaiku Pendhapa, Pringgitan, Dalem, Senthong Tengah, Senthong Tengen, Senthong Kiwo, Pawon, Gandok. Fungsi saking Dalem yaiku….
A. kanggo ruangan masak
B. kanggo peturon wong wedok
C. kanggo peturon wong lanang sing nduwe umah
D. kanggo peturon lan kanggo panyembahan kanggo dewi kesuburan lan kemakmuran, lan nyimpen beras utawa palawija
E. kanggo kumpul keluarga

28. Kang kudu digatekake nalika gawe karangan ing ngisor iki yaiku ....
A. nemotake tema, milih irah-irah, basane kang becik, ukarane runtut, tulisane kang cetha, jumbuh, gawe cengkorongan
B. nemotake judul , milih tema, basane kang becik, ukarane runtut, tulisane kang cetha, jumbuh, gawe cengkorongan.
C. nemotake judul , milih tema, basane kang becik, ukarane padet, tulisane kang cetha, gawe cengkorongan.
D. nemotake judul , milih tema, basane kang becik, ukarane padet, tulisane kang cetha, gawe cengkorongan, nganggo kalimat aktip
E. nemotake judul , milih tema, irah-irah kang becik, ukarane padet, tulisane kang cetha, gawe cengkorongan.

29. Miturut ahli bahasa Prof. Henry Guntur Tarigan, maca iku jinise ana loro yaiku maca nyuwara lan ….
A. literasi
B. kreatif
C. ekstensif
D. kritis
E. seru

30. Maca kang ancase nangkep wacan tinulis lan ora tinulis banjur maragakake asil wacan mau diarani….
A. maca literal
B. maca kreatif
C. maca ekstensif
D. maca kritis
E. maca seru


Bagi adik-adik kelas 10 atau Bapak / Ibu guru yang memerlukan file soal diatas, silahkan Download Soal Asesmen Sumatif Akhir Semester 1 Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 10 Kurikulum Merdeka. Teman-teman bingung cara unduhnya? Silahkan simak Cara Unduh Dokumen di Website. Untuk muatan pelajaran lainnya, dapt dilihat secara lengkap dengan cara klik tautan berikut:


Demikian informasi tentang Soal & Kunci ASAS/PAS Bahasa Jawa Kelas 10 Semester 1 Merdeka Belajar yang bisa Sinau-Thewe.com bagikan, semoga ada manfaat didalamnya dan terima kasih.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Soal & Kunci ASAS Bahasa Jawa Kelas 10 Semester 1 Merdeka Belajar"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel